Legal notice

Onderneming

Glexso bvba / sprl
KBO: 664.988.745
BTW: BE0664.988.745
RPR : Brussel


Maatschappelijke zetel

Nijverheidsstraat 304
1800 Vilvoorde
België


Contactgegevens

David Mouvet,
Managing Director

U bevindt zich momenteel op de website www.glexso.eu van de onderneming Glexso bvba/sprl.


Intellectuele en industriële eigendom

De algemene structuur en de inhoud van de website, meer bepaald de teksten, foto's, afbeeldingen en geluiden, zijn het exclusieve eigendom van Glexso bvba/sprl, en dit wereldwijd. Elke reproductie, geheel of gedeeltelijk, van deze website of de inhoud ervan, door middel van welke procedure ook, is verboden zonder uitdrukkelijke toestemming van Glexso bvba/sprl.

De informatie, pictogrammen, foto's, afbeeldingen, teksten, video- en animatiefilmpjes, al dan niet met geluid, en andere documenten die op de website toegankelijk zijn, maken het voorwerp uit van industriële en/of intellectuele eigendomsrechten en zijn desgevallend eigendom van Glexso bvba/sprl of van derden die Glexso bvba/sprl of een van de dochtermaatschappijen beperkt hebben toegestaan deze te gebruiken.

In dit opzicht is elke reproductie, weergave, aanpassing, vertaling en/of transformatie, gedeeltelijk of geheel, of overdracht naar een andere website verboden. Het kopiëren voor privégebruik van deze verschillende rechtsobjecten is toegestaan. De gedeeltelijke of gehele reproductie ervan, zonder de voorafgaande en schriftelijke toestemming van Glexso bvba/sprl, is strikt verboden.

Deze website leeft de auteursrechten na. Alle auteursrechten op de gereproduceerde en meegedeelde beschermde werken op deze website zijn voorbehouden. Elk gebruik van de werken anders dan de reproductie en de individuele en private raadpleging zijn verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

De afbeelding van Glexso bvba/sprl op de website is beschermd. Elke gehele of gedeeltelijke reproductie van deze afbeelding is verboden zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Glexso bvba/sprl.

De schending van al deze dwingende bepalingen onderwerpt de overtreder, en elke verantwoordelijke persoon, aan de door de wet voorziene strafrechtelijke en burgerrechtelijke sancties.


Beperkte aansprakelijkheid

De gebruiker gebruikt de website op eigen risico. Glexso bvba/sprl of een van zijn vertegenwoordigers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gehouden voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, meer bepaald materiële schade, verlies van gegevens of programma, financiële schade, als resultaat van de toegang tot of het gebruik van deze website of alle andere gekoppelde websites. Glexso bvba/sprl wijst elke aansprakelijkheid af in geval van niet toegankelijkheid van de website www.glexso.eu ten gevolge van meer bepaald een tijdelijk defect van het netwerk, een router, een server of een hosting server.

De inhoud van de website wordt voorgesteld zonder garanties van welke aard ook. De informatie over de door Glexso bvba/sprl aangeboden diensten beantwoordt aan een definitie op het moment van het online plaatsen of het bijwerken van de verschillende pagina's van de website. Deze worden enkel ter informatie verstrekt en kunnen niet worden beschouwd als een contractueel aanbod van producten of diensten vanwege Glexso bvba/sprl of een van zijn vertegenwoordigers. Er kunnen fouten of weglatingen optreden. De toegang tot de op de website voorgestelde producten en diensten kan beperkt worden. U dient zich er dus van te vergewissen dat de wet van het land vanwaaruit u een verbinding maakt u toestaat onze website te bezoeken.


Toepasselijk recht

Onderhavige Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan Belgisch recht. In geval van geschillen zijn de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel bevoegd.


Veiligheidsadvies

De materie inzake het veiligheidsadvies wordt in België bepaald door de FOD Binnenlandse Zaken die een vergunning verstrekt aan ondernemingen die diensten van veiligheidsadviseurs willen aanbieden.

Glexso bvba/sprl is momenteel bezig met de vergunning – Aanvraag verzonden op 17/11/2016.


Controleorgaan

Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken
Algemene directie Veiligheid en Preventie
Directie Private Veiligheid
De heer François Biquet
Waterloolaan 76
1000 Brussel
België
Tel.: +32 (0) 2 557.34.43


Links en cookies

De website www.glexso.eu bevat een bepaald aantal hyperlinks naar andere websites. Glexso bvba/sprl heeft echter niet de mogelijkheid om de inhoud van deze aldus bezochte websites na te gaan en neemt hier bijgevolg geen verantwoordelijkheid voor op.

Een 'cookie' is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen wanneer u een website bezoekt of een advertentie aanklikt. Deze cookies worden gebruikt om uw gebruikerservaring te verbeteren door u diensten of aanbiedingen voor te stellen die overeenstemmen met uw interesses. U kunt het gebruik hiervan op elk moment weigeren door de instellingen van uw webbrowser aan te passen.

Bezoekersstatistieken

Wij gebruiken instrumenten om het aantal bezoekers te meten om zo meer informatie te krijgen over het surfgedrag van onze bezoekers. Het doel bestaat erin het surfgedrag op de website te analyseren om deze te optimaliseren.

Share buttons

Onze website kan IT-applicaties van derden bevatten. Dit kan meer bepaald het geval zijn met buttons/links naar sociale netwerksites (zoals bijvoorbeeld naar LinkedIn).

Wij nodigen u uit hun cookiebeleid en meer bepaald hun beleid inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer door te nemen.

Advertenties

Dit betreft cookies die gebruikt worden op onze website of hierbuiten om u advertenties of aan uw interesses aangepaste informatie voor te stellen. De advertentiecookies worden meer bepaald gebruikt om het aantal keren te beperken dat u een advertentie ziet en helpen ons om de efficiëntie van een reclamecampagne te meten.

Cookiebeheer

Om de installatie van cookies te aanvaarden of te weigeren, dient u de instellingen in uw webbrowser aan te passen. De configuratie van elke browser is anders. Deze vindt u in het helpmenu van uw browser, zodat u uw wensen kunt instellen op het gebied van cookies.


Bescherming van de persoonsgegevens

Overeenkomstig de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998, worden de gebruikers op de hoogte gebracht dat zij het recht hebben op toegang en rechtzetting van de nominatieve gegevens hen aangaande en dat zij beschikken over een recht van verzet.

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend door middel van een eenvoudige schriftelijke aanvraag bij:
Glexso bvba/sprl
Nijverheidsstraat 304
1800 Vilvoorde

De gebruikers van de website dienen de Belgische wet van 8 december 1992, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 na te leven. Bovendien moeten ze in het kader van de informatie waartoe ze toegang hebben, afzien van elk(e) verzameling, inwinning, vervorming of gebruik hiervan en, meer in het algemeen, van elke handeling die mogelijk schade kan berokkenen aan de persoonlijke levenssfeer of de reputatie van mensen.


Webdesign

Het ontwerp, het webdesign, het logo, de illustraties en de technische uitvoering van de website werden uitgevoerd door MediaAndMe.
http://www.mediaandme.be


Uitgever

Glexso bvba/sprl
KBO : 664.988.745
Nijverheidsstraat 304
1800 Vilvoorde


Directeur publicatie

David Mouvet, Managing Director


Hosting

OVH
2 rue Kellermann
59100 Roubaix - Frankrijk